Pasivní a nízkoenergetické domy

Pasivní dům (z německého Pasivhaus, v Česku používán i termín energeticky pasivní dům, česká zkratka EPD) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale samostatná kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí. Česká norma dělí budovy s nízkou energetickou náročností obecně na domy nízkoenergetické a pasivní.

Co je to pasivní dům?
Pasivní domy se v českých normách objevily ještě mnohem dříve, než byl na našem území vůbec nějaký postaven. Norma ČSN 73 0540 jej popisuje následovně: Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, např. pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a ).
Pasivní domy jsou budovy zajišťující příjemné vnitřní prostředí v létě i v zimě bez použití klasického vytápěcího systému. Oproti stávajícím budovám, které jsou spíše tepelnými zářiči, spotřebují o 85-90 % méně energie. Oproti novostavbám splňujícím současné národní normy a předpisy uspoří pasivní domy až tři čtvrtiny.

Co je nízkoenergetický dům?
Nízkoenergetický dům by ve srovnání s běžnými stavbami měl šetřit co nejvíce energie. Aby mohl být dům považován za nízkoenergetický musí splňovat určitá kritéria spotřeby energie na vytápění. Spotřeba energie nízkoenergetického domu je maximálně 50 kWh/m2 za rok, například v Německu je za nízkoenergetický považován již dům na úrovni 70 kWh/(m2a), avšak je zde také požadavek aby tohoto standardu dosáhla každá novostavba.. To znamená, že množství spotřebované energie je zhruba poloviční až třetinové oproti normální zástavbě.

Systém konstrukce Nízkoenergetických domů
Jedná se o běžně postavený dům. Může se jednat o zděný rodinný dům nebo montovaný z panelů, případně postavený ze dřeva. Kvůli požadované spotřebě energie ale musí být zateplen mnohem kvalitněji než běžná stavba. Kvalita provedení a tloušťka zateplovacího systému pak rozhodne, jakým výkonem se bude dům vytápět.

Topení v nízkoenergetických domech
Nabízí se více řešení jak vytápět nízkoenergetický dům. V každém případě se doporučuje kombinovat vybraný topný systém s rekuperátorem. Rekuperátor zajišťuje výměnu tepla mezi vypouštěným a čerstvě přivedeným vzduchem. Účinnost tohoto systému dosahuje až 90 procent.